IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B34 Digital entrepeneurship 
Kursusnavn (engelsk):B34 Digital entrepeneurship 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:32 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Det forventes at deltagerne har grundlæggende forståelse for enten e-business, spil, softwareudvikling og -teknologi, digital design og kommunikation på kandidatniveau.

Det forventes desuden at den studerende løbende deltager aktivt, da gennemførelse af kurset kræver at man selvstændigt og i samarbejde med andre, udvikler innovationer og forretningspotentialer. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• skabe egne og med-udvikle andres ideer til gunstige forretningsmuligheder
• fremvise kyndighed og praksis i netværksdannelse – herunder teknikker, leder- og deltagerroller i netværk
• være i stand til at kortlægge egne potentialer for at være digital innovatør og entrepreneur
• argumentere for valg af modeller, metoder og teorier til digital innovation og entrepreneurskab
• demonstrere sit bidrag til min. 2 levedygtige nye forretningsområder
• reflektere over teori og praksis om egne processer i innovation og entrepreneurskab 
Fagligt indhold:Faget lægger vægt på at træne deltagerne i at transformere de teorier/tekniske færdigheder de har opnået på ITU eller andre studier til praksis i form af innovationspotentialer, nye forretningsområder og egne virksomheder. Dette sker gennem en selvstændig tranformativ lærings proces. Dermed (videre)udvikles kompetencer som innovatører og entrepreneurer, hvor den studerende kan forstå og bruge IT (1) som objekt for innovation og entreprenurskab og (2) som støtte for innovation og entrepreneurskab.

De studerende skal i fællesskab og i dialog med aktører i det globale, regionale og lokale samfund udarbejde konkrete praksisnære innovationspotentialer, forretningskoncepter og forretningsmodeller. Disse skal være af en sådan dybde, at de kan danne beslutningsgrundlag for om der bør arbejdes videre med henblik på en levedygtig forretning. Faget omfatter således både entrepreneurskab (individuelt eller kollektivt), intrapreneurskab (’corporate entrepreneurship’) og extrapreneurskab (samfundsfornyelse).

Selvom dette kursus handler om udvikling af nye forretningsområder, opbygger det også have en basal forståelse for hvordan virksomhederne allerede håndterer innovations- og entreprenelle processer. Derfor indgår samarbejde med eksterne virksomheder som et væsentligt element (Med udtrykket ’virksomheder’ menes også offentlige institutioner, NGO’ere, universiteter, foreninger, faglige organisationer osv.

En foreløbig kursusplan ser ud som følgende:

• Innovationsmodeller og former for entrepreneurskab
• Netværksdannelse, tværfaglighed og videndeling i teori og praksis
• IT og design værktøjer for digital innovation og enterpreneurskab
• Udvikling af fælles og individuelle temaer for nye forretningskoncepter, forretningsområder og virksomheder
• Valg af innovationsmodel og form for entrepreneurskab for de grupper (’communities of practice’), der udgør grundstammen i kursets transformative læring
• Systematisk videnindsamling med henblik på sociale netværksanalyser, værdinetværksanalyser og dannelse af videnlandskaber
• Kortlægning og dokumentation af innovationspotentialer: globalt, regionalt, lokalt
• Strategi, markedsføring, finansiering og juridiske aspekter
• Business Modeller
• Handlingsplaner for fremtidens virke
• Fastholdelse og videreudvikling af netværk

Input
Studerende er meget velkomne til kontakte underviserne i forbindelse med spørgsmål, kommentarer og/eller forslag til emner kurset kunne berøre. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Bemærk at forelæsninger og øvelser er sammenlagt som en integreret undervisning. Læringsformen er fokuseret omkring transformativ læring (’action learning’), og det er meningen at de studerende undervejs praktisere de præsenterede teorier, metoder og modeller, for at blive fortrolige med dem og omsætte dem til konkrete handlinger med sigte på innovationer og entrepreneurskab.

Underviserne på kurset er Lektor Leif Bloch Rasmussen (CBS), ekstern lektor, cand.it i e-buss Camilla Bartholdy og eketern lektor, cand.it i e-business Ulrik Falktoft. Andre undervisere og gæsteforelæsere og virksomheds-repræsentanter inddrages undervejs. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Der udarbejdes et miniprojekt, som ligger til grund for 20 min. mundtlig eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:C.K.Prahalad & M.S.Krishnan: the new age of innovation – driving co-created value through global networks, McGrawHill, 2008
Tim Clark et.al.: Business Model You – A One-Page Method for Reinventing Your Career, Wiley, 2012
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur et.al.: Business Model Generation, Wiley, 2010.
IBM: Capitalizing Complexity, 2010
IBM: Leading through Connections, 2012

Supplerende litt.:
Henrik Herlau & Helge Tetzschner: Fra Jobtager til Jobmager, Model III, Samfundslitteratur, 2006
Anne Skare Nielsen & Liselotte Lyngsø: En linedans – fra idé til succes, Future Navigator – Nyt Nordisk Forlag, 2011
David Snowden: Cynefin Model; www.cognitive-edge.com
Max Boisot: Knowledge Assets, Oxford University Press, 1998

Desuden:
Artikler og andet materiale, som måtte bidrage til at perspektivere, inspirere og udvikle de konkrette innovationer og forretningspotentialer, som de studerende arbejder med. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Ulrik Vilhelm Falktoft Ekstern lektor(HHK) Underviser 40
Leif Bloch Rasmussen Lektor(HHK) Kursusansvarlig 0
Camilla Bartholdy Ekstern lektor(HHK) Underviser 60

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 12.00-13.50 Forelæsning ITU 2A12
Onsdag 14.00-15.50 Øvelser ITU 2A12

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-11-20 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Study Affairs and Programmes, 3D wing
2014-01-14 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 2A18
2014-01-15 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 2A18