IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SF23 Perspektiver på e-business 
Kursusnavn (engelsk):SF23 Perspectives on e-business 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:50 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Det anbefales at man tager kurset umiddelbart før man påtænker at skrive speciale. Det vil typisk være på 3. semester eller når man har opnået 60 ECTS. Der kan dog være gode grunde til at tage kurset på andre tidspunkter - f.eks. fordi man vil bruge kurset til at tilrettelægge resten af studiet frem imod specialet, pga. udlandsophold på 3. semester eller andet.

Det kan under ingen omstændigheder anbefales at tage kurset per distance.
Det forventes at man løbende og aktivt deltager i undervisningen for at få det tilsigtede udbytte. Dette gøres ved at tage de tests og indgå i de øvelser, som skal lede frem imod en bedre start på specialet, dels ved aktivt at indgå i diskussioner og refleksioner og komme med input til de emner vi behandler på holdet. Det er altså i samspillet mellem test, øvelser, læsning af litteratur, samarbejde, forberedelse af præsentationer, diskussioner mv., at kursets egentlige udbytte skal findes. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Identificere emneområder (herunder også problemstillinger, koncepter, muligheder, teorier, metoder m.m.) indenfor e-business (teknik, business og policy/jura), der potentielt kan støtte og udvikle nuværende og fremtidig e-business

• Redegøre for egen personlige og faglige profil, kompetencer og præferencer, i forhold til at arbejde med e-business i teori og praksis

• Argumentere for det specialeforberedende miniprojekts relevans i forhold til e-business, og egen faglige profil

• Reflektere over de teoretiske og metodemæssige muligheder og udfordringer, der er indenfor emnet for det specialeforberedende miniprojekt

• Perspektivere de speciale- og erhvervsmæssige muligheder og udfordringer der synes at være, indenfor det specialeforberedende miniprojekts emneområde 
Fagligt indhold:E-business er et felt i konstant og hastig udvikling, og det er derfor vigtigt løbende at kunne identificere nye tendenser og teorier, og forstå de sammenhænge de måtte indgå i. Herunder er det vigtigt at kunne analysere hvilke tendenser der blot er forbigående, og hvilke tendenser, der potentielt kan ændre udviklingen indenfor e-business.

Kurserne på kandidatstudiet i e-business belyser hver især forskellige aspekter af e-business. Imidlertid kan ingen kurser, discipliner eller perspektiver stå alene, men må indgå i én større samlet forståelse, som udgør den enkelte studerendes profil. Det er nødvendigt at få en forståelse af sammenhænge og modsætninger mellem kurser og fagområderne, hvordan de evt. griber ind i hinanden og hvordan de nogle gange står i modstrid med hinanden, for at få en mere helhedsorienteret og refleksiv tilgang til det at arbejde med e-business i teori og praksis. Det er det en kandidat i e-business skal sigte imod, for at imødekomme nuværende og fremtidige krav til akademiske vidensarbejdere.

Det specialeforberedende kursus giver den studerende mulighed for, at reflektere over, og dermed opnå en dybere forståelse for, de forskellige emner (kurser) præsenteret på studiet, samtidig med at kurset fungerer som platform for identifikation, præsentation og diskussion af nyere koncepter, teorier, metoder, som kan indgå de fortsatte studie, i specialet, og muligvis som en del af en fremtidig arbejdspraksis.

Man kan derfor betragte dette kursus som en sammenfatning og ”overbygning” på de områder som de forskellige kurser på e-business præsenterer. Kursets temaer åbner for diskussion af forskellige teoretiske og metodiske tilgange til de problemstillinger, som de studerende selv er med til at identificere og aktivt behandle. Det er altså i høj grad i samspillet mellem undervisernes og de studerendes oplæg, den præsenterede litteratur og de studerendes aktive deltagelse, at kursets egentlige værdi skal findes. Der kan derfor ikke opfordres nok til at man aktivt deltager igennem tests, øvelser, vidensdeling og diskussioner.

Studerende er i øvrigt meget velkomne til kontakte underviserne i forbindelse med spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner kurset kunne berøre. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Grundet kursets særlige fokus og form, er forelæsninger og øvelser sammenlagt som en integreret undervisning. Vi benytter en transformativ læringstilgang, hvor de studerende selvstændigt og kollektivt foretager valg omkring indhold og retning, hvilket ideelt medfører at engagement forstærkes, og at motivation for og evne til at applicere teori øges. Tilgangen til tranformativ læring på kurset, er bl.a. inspireret af Distributed Leadership Model (DLM), som benyttes både som didaktisk princip OG som selvledelses-model på MIT.
DLM bygger på fire identificerede grundkompetencer for fremtidens vidensarbejder– ”visioning”, ”sensemaking”, ”inventing” og ”relating” – som tilgås ud fra den enkeltes personlighed. Der fokuseres altså også på at styrke de generelle kompetencer for en akademisk vidensarbejder, med respekt for den enkeltes tilgang til at udøve disse kompetencer. Dette er med til at støtte og styrke den faglige og akademiske udvikling som selvstændig studerende, samtidig med at der sigtes imod at styrke en mere refleksiv praksis efter endt uddannelse.
På SF23 tager vi udgangspunkt i personlighed, og kobler det med hidtidig studieprofil (kombination af bachelor og selvvalgte kurser på kandidat), interesseområder (teoretisk og praktisk), metodiske præferencer og videnskabsteori. De ovenfor angivne grundkompetencer kommer i spil igennem identifikation af interesseområder, udvidelse af forståelse af problem/mulighedsfelt, nyskabende tilgange og konklusioner på problemer og muligheder, og gennem samarbejdsformerne og præsentationerne på SF23.

Underviserne på kurset er Lektor Leif Bloch Rasmussen (lbr.itm@cbs.dk) og Ekstern Lektor, Cand.it i E-business Ulrik Falktoft (uvf@itu.dk). Andre undervisere og gæsteforelæsere kan inddrages undervejs. 

Obligatoriske aktivititer:Det forventes at de studerende tager de test, gennemfører de øvelser og inkluderer de elementer vi gennemgår undervejs i kurset, og aktivt behandler dem som en del af miniprojektet. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Ekstern censur

Der udarbejdes et specialeforberedende miniprojekt, som efterfølges af 20 min. mundtlig eksamen med ekstern censur. Bedømmelsen foretages ud fra en samlet vurdering af det skriftlige arbejde og det mundtlige forsvar.
Udover miniprojekt, er det en forudsætning for at gå til eksamen at man har deltaget aktivt på kurset, bl.a. ved at gennemføre test og øvelser. Nogle af disse indgår som en del af miniprojektet.

Bemærk at deadline for aflevering af miniprojekt på dette kursus, er samme dag som deadline for 4-ugers projekter - og altså ikke samme deadline som miniprojekter på andre kurser. I efteråret 2013 er aflevering altså d. 18. december kl. 14.00.
Bemærk venligst, at der skal afleveres 4 eksemplarer af det specialeforberedende miniprojekt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Temaerne og dermed størstedelen af litteraturen, defineres sammen med de studerende. Den enkelte studerende forventes at opgive et pensum på +500 sider, som danner grundlag for det specialeforberedende mini-projekt. Denne litteratur kan både være generelt orienterende indenfor e-business, mere specifik i forhold til et eller flere emner, og/eller perspektiverende i forhold til emnet/emnerne der behandles.

Der er indgår desuden en række artikler, tests og øvelser som kan downloades fra internettet, distribueres af underviserne og/eller kan købes. Nærmere info følger ved kursusstart. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Ulrik Vilhelm Falktoft Ekstern lektor(HHK) Kursusansvarlig 90
Leif Bloch Rasmussen Lektor(HHK) Underviser 10

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 5A60
Onsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 5A60

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-18 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Study Affairs and Programmes, 3D wing
2014-01-06 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 2A54
2014-01-08 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 2A54
2014-01-10 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 2A54