IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P7 E-handel i EUs indre marked (AFLYST) 
Kursusnavn (engelsk):P7 E-business in EUs Internal Market (CANCELLED) 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:P1 eller tilsvarende viden om grundlæggende erhvervsret (e.g. fra HA/HD) 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- identificere og forklare basale begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog;
- gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
- udvælge, formulere og diskutere eksempler, der illustrerer fagets juridiske problemstillinger og betydningen af retskilderne;
- identificere og beskrive juridiske problemstillinger i konkrete tilfælde, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne samt foreslå tiltag til at imødegå ulovlig adfærd eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
- reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområder. 
Fagligt indhold:I EU’s indre marked er der flere hundrede mio. forbrugere, som danske virksomheder let kan inkludere i deres målgruppe. Internettet gør kommunikation og salg relativt billig, og EU harmoniseringen af nationale regler gør det forholdsvis enkelt at håndtere retlige problemstillinger ved bl.a. markedsføring, salg og tvistløsning.

Kurset fokuserer på de retlige problemstillinger og udfordringer, som en virksomhed møder i forbindelse med elektronisk handel i EU’s indre marked. Kurset er struktureret med udgangspunkt i en dansk virksomheds håndtering af de juridiske regler, som gælder for markedsføring og salg til forbrugere i EU’s indre marked.

Kursets indhold består af følgende hovedelementer:

- Introduktion til unionsretten og forbrugerbeskyttelse
- Det indre marked og fri udveksling af varer og tjenester
- Forud for aftaleindgåelse (markedsføring m.v.)
- Aftaleindgåelsen
- Efter aftaleindgåelse (tvistløsning m.v.)
- Håndhævelse af forbrugerretten

På baggrund af dette kursus vil den studerende være godt rustet til at håndtere juridiske problemstillinger, som en dansk virksomhed møder ved e-handel i EU’s indre marked.

Der tages udgangspunkt i unionsretten. Pensum vil overvejende være på engelsk, men undervisningen gennemføres på dansk. Det forventes at den studerende har grundlæggende kendskab til dansk erhvervsret på et niveau, der svarer til P1. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + frivillige øvelsestimer

12 forelæsninger á 3 timer, hvor der inddrages og diskuteres relevante eksempler og sager. I øvelsestimerne arbejder de studerende selvstændigt i grupper og resultatet diskuteres ved efterfølgende forelæsning. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis  

Litteratur udover forskningsartikler:Jan Trzaskowski: Understanding and Managing EU Consumer Law, September 2013. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Jan Trzaskowski Lektor(HHK) Kursusansvarlig 100