IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Social Media Usage 
Kursusnavn (engelsk):Social Media Usage 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:12,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Gennemførelse af første modul af specialiseringen i Social Media Culture. 
Læringsmål:Efter kurset er gennemført, skal de studerende selvstændigt og akademisk stringent kunne analysere og reflektere over en udvalgt case eller problemstilling inden for social medie brug og/eller management med relevant inddragelse af de i kurset anvendte teoretiske og metodiske tekster og perspektiver 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Dette kursus går, i forlængelse af første del af specialisering, i dybden med teoretiske perspektiver på, og konkrete metoder til social medie analyse, udvikling og management. Der arbejdes med konkrete eksempler på kulturelle formationer på sociale medier, strategisk og aktivistisk anvendelse af sociale medier, brugeranalyse og adfærd, og vi ser på og diskuterer eksempler på både konstruktiv og destruktiv social aktivitet.

Eksempler på emner, der vil blive gennemgået på kurset:
- hvad "laver" brugerne og hvordan kan vi tale om det? (engagement, participation, liking??)
- analyse af netværksmedier og brugere, herunder visuelle fællesskaber
- Sharing I: : hvorfor deler vi? I (motivation m.v.)
- Sharing II: hvordan og hvad deler vi ? (viralitet som fænomen)
- "dark communities" og trolling: hvad ved vi? hvad gør vi?
- den politiske bruger og de politiske institutioner (med besøg fra fx. partiernes social media managers)
- at udvikle og drive et community (caseeksempler og besøg udefra)
- bottom-up aktivisme: NGOs, social bevægelser and borgerengagement
- sociale medier som virksomhedsværktøj
- etnografi, etik og følsomme brugere

Kurset afsluttes med en debatdag, hvor aktuelle emner diskuteres i panelformat (for og imod). 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af en ugentlig dobbeltforelæsning på 2 x 2 timer med indlagte gruppeaktiviteter, in-class øvelser og diskussioner. Hertil kommer eventuelt supplerende øvelser bestående af hands-on introduktion til specifikke værktøj(er). 

Obligatoriske aktivititer:Kurset indeholder 5 obligatoriske aktiviteter. Disse aktiviteter skal bestås, før man kan aflevere den afsluttende eksamensopgave.

De fem obligatoriske aktiviteter består af følgende:
1) en social netværksanalyse, der afleveres i forlængelse af workshop i social netværksanalyse

2) en metodereflektion på ½-1 side, der relaterer sig til en tekst fra pensum, Denne refelektion danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse i undervisningen. Reflektionsteksten skal efterfølgende uploades til LearnIT

3) en teorireflektion på ½-1 side, der relaterer sig til en tekst fra pensum. Denne reflektion danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse i undervisningen.Reflektionsteksten skal efterfølgende uploades til LearnIT

4) aktiv deltagelse i kursets minikonference, hvor de studerende fremlægger deres endelig problemformulering til opgaven, undersøgelsesdesign og foreløbige dataanalyse.

5) et "positionpaper" på ½-1 side, der beskriver den studerendes standpunkt i forhold til et af de valgte emner på kursets afsluttende debatdag (fx. "privacy" eller "big data"). Dette positionpaper skal fremlægges mundtligt på selve debatdagen, og efterfølgende uploades til LearnIT. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Den afsluttende eksamensopgave består af en individuel skriftlig tekst på 15-20 sider, excl. litteraturliste og bilag.  

Litteratur udover forskningsartikler:Pensum til kurset vil herudover, hvor relevant, bestå af whitepapers fra analysebureauer o.lign, avisartikler, blogindlæg m.v.

Der er ingen grundbog til kurset. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lisbeth Klastrup Lektor(ITU) Kursusansvarlig 85
Luca Rossi Adjunkt(ITU) Underviser 15
Johan Dam Farkas Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0