IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Global it 
Kursusnavn (engelsk):Global IT 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:100 
Maks. antal deltagere:140 
Formelle forudsætninger:Kurset er obligatorisk på tredje semester / DDK. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- Udvælge og anvende centrale teorier om global it i en Digital Design og Kommunikation kontekst.
- Udvælge og anvende relevante metoder til undersøgelse af ’global it’ i en Digital Design og Kommunikation kontekst.
- Reflektere over styrker og svagheder ved forskellige teoretiske, metodiske og analytiske tilgange til ’global it’ i en Digital Design og Kommunikation kontekst
- Omsætte teoretiske, metodiske og analytiske tilgange til ’global it’ i et Digital Design og Kommunikation perspektiv til ’outputs’ i form af undersøgelser, analyser, løsninger, metodologiske eksperimenter.
- Udvikle og diskutere forståelsen af ’global it’ i et Digital Design og Kommunikation perspektiv 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Global it er et obligatorisk fag (7,5 ECTS) på DDK, 3.semester. Teksten i Studieordningens paragraf 18 lyder: “The module focuses on interaction, culture and societal change processes from a global digital perspective in theory and practice.”

Kurset kombinerer tre tilgange til forståelse af it i et globalt perspektiv: teknik, infrastruktur og kultur. I forhold til de generelle perspektiver vil vi komme ind på spørgsmål om affordances, netværk og brug og betydning og i forhold til kultur og brugerperspektiver vil vi fokusere på adgang, relationer og forandringsprocesser.
I kurset introducerer vi globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring.
Desuden fokuserer vi på henholdsvis global interaktion og kommunikation og adaptation af it i et lokalt og globalt perspektiv.
I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne kan arbejde med cases, hvor man kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af en kombination af lektioner og selvstændigt gruppearbejde. I løbet af semesteret arbejder de studerende selvstændigt i grupper om fire opgaver. Grupperne får feedback i learnIT (læringsplatform). 

Obligatoriske aktivititer:Der er i alt fire obligatoriske opgaver, fordelt på fire tematiske blokke i løbet af kurset. I forbindelse med hver tematisk blok stilles der en ny opgave og grupperne arbejder med dem og afleverer dem gruppevis. Opgaverne vil være forskellige og krav til omfang med mere vil fremgå af den opgavebeskrivelse, grupperne får. Grupperne skal skrive de studerende på, der har arbejdet aktivt med løsningen af opgaven. Opgaverne bedømmes løbende af undervisere og TAere. Hvis en opgave ikke opfylder mindstekravene til aflevering jævnfør opgavebeskrivelsen, bliver gruppen bedt om at arbejde videre på den og aflevere den igen inden den samlede deadline for obligatoriske opgaver. Alle studerende skal have deltaget aktivt i udarbejdelsen af allede obligatoriske opgaver for at blive indstillet til eksamen. Alle opgaver afleveres elektronisk via learnIT. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamensformen er C – Individuelle hand-in exams.
Hver studerende vælger én af de fire obligatoriske opgaver som udgangspunkt for en skriftlig aflevering, der kan anskueliggøre, at den studerende opfylder læringsmålene. Hver opgave må højst fylde 24.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer. Udformningen af opgaven samt krav til referencer præsenteres i forbindelse med undervisningen.
Ved sygeeksamen og re-eksamen arbejder den studerende som ved almindelig eksamen med en opgave valgt blandt de obligatoriske opgaver og afleverer en opgave på højst 24.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer.  

Litteratur udover forskningsartikler:.tba 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Sander Andreas Schwartz Ph.d.-studerende(ITU) Underviser 50
Morten Hjelholt Adjunkt(ITU) Kursusansvarlig 50
Mette Grønbæk Rasmussen Undervisningsassistent(ITU) Underviser 0