IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-ledelsesfagets metoder og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Methodology and Communication in IT Management 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i It-ledelse (itl) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er kun åbent for masterstuderende indskrevet på It-ledelse
 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Anvende og begrunde valg af videnskabelig metode og dataindsamlingsmetodikker i forbindelse med it-ledelse– herunder at kunne redegøre for relevante logiske aspekter ved identifikation af problemstillinger, indsamling, bearbejdning og analyse af data.
• Forholde sig metodisk kritisk og kildekritisk til et givent materiale forbundet med it-ledelse.
• Fremstille en kommunikationsplan om en it-ledelsesmæssig problemstilling og mundtligt redegøre for den på en situationstilpasset måde.
• Tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe ud fra undersøgelser samt ud fra henholdsvis kommunikative og retoriske principper. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset beskæftiger sig med videnskabelige metoder, akademisk arbejdspraksis og kommunikation i forhold til it-ledelse faget. Det første seminar introducerer metoder for it-lederens undersøgelser og vidensgenerering mens andet seminar handler om kommunikation af it-relaterede problemstillinger, visioner og værdi. Du kommer undervejs til at arbejde med at identificere organisatoriske, forretningsmæssige og teknologiske problemstillinger i forhold til it-ledelse, og med hvordan du kommunikerer herom på både et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

I løbet af kurset vil de studerende blive introduceret til videnskabelige og akademiske arbejdsmetoder, samt om kommunikativ praksisser der er relevante for uddannelsen i it-ledelse, og de vil opbygge kompetencer fremadrettet til uddannelsens øvrige forløb.

Herunder vil de studerende

• Få kendskab til relevante videnskabsteoretiske positioner og metoder i forhold til it-ledelse
• Arbejde med at identificere organisatoriske, forretningsmæssige og teknologiske problemstillinger i forhold til it-ledelse.
• Arbejde med systematisk kunne indsamle og analysere information og data.
• Jævnfør det videnskabsteoretiske kendskab arbejde med at forholde sig metodisk kritisk (herunder kildekritisk) til datasæt.
• Gennemføre formidling og vidensdeling gennem klar mundtlig og/eller skriftlig præsentation af selvstændigt indsamlet materiale.
• Herunder at kommunikere både strategisk, taktisk og operationelt i forhold til en specifik modtagergruppe. 
Læringsaktiviteter:

Faget gennemføres som en kombination af selvstudium, gruppedialoger, vejledermøder, weekendseminarer og aflevering af opgaver.

Der er to weekend seminarer (6. - 7. november og 11. - 12. december) som varer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og gruppeøvelser.

Derudover må påberegnes gruppearbejde på selvvalgt projekt imellem seminarerne. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

- Aflevering af projekt med individuel mundtlig eksamen.
- Mellem seminarerne udføres en mindre empirisk undersøgelse, der integreres i den endelige eksamensaflevering.
- Det skriftlige projekt udarbejdes som hovedregel i grupper, som arbejder sammen i løbet af semesteret.
- Længden af det skriftlige arbejde er 20-25 sider.
- Den mundtlige eksamen er individuel og varer 40 minutter pr. eksaminand.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBA 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Henriette Moos Ekstern lektor(ITU) Underviser 28
Henriette Bernhoff Lungholt Ekstern lektor(ITU) Underviser 17
Lars Rune Christensen Lektor(ITU) Kursusansvarlig 55