IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder 
Kursusnavn (engelsk):Design for Target Groups - Qualitative and Quantitative Methods 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget kurset "Målgruppeanalyse" på master i Interaktionsdesign

Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende

Diplomstuderende skal tilmelde sig kurset kaldet "Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder, DIT"

Erfaring med anvendelse af it på brugerniveau 
Læringsmål:Efter kurset skal du som studerende kunne:
- Udføre en målgruppeanalyse i praksis
- Udføre en analyse af empirien
- Udarbejde en sammenfatning og kommunikere dine resultater bl.a. som personas
- Udvælge og bruge relevante teorier og metoder til målgruppeanalysen
- Præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til målgruppeanalysen og personas
- Reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Hvordan finder du målgruppen for en ny hjemmeside? Hvordan bruger du personaer? Hvilke anbefalinger kan du give til afsenderen, udgiveren eller producenten?
Dette er nogle af de spørgsmål, du får svarene på. Kurset ruster dig til at planlægge og udføre målgruppeanalyser, der bruges i designprocesser, hvor der er fokus på målgruppens behov.

Du kommer til at arbejde med fokus på målgruppen fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse og slutter med at beskrive personas.
Kurset giver indsigt i:
• Faserne i en målgruppeanalyse
• Overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter.
• Praktisk erfaring med målgruppeanalyse ud fra øvelser og deltagelse i et projektforløb. 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af fire kursusgange fordelt på to weekender. Kurset er planlagt sådan, så forelæsningerne veksler med øvelser og arbejde med de opgaver, der skal afleveres som en del af kurset.

På kurset indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende gruppeprojekt på ca. 15-20 sider alt efter antal deltagere i gruppen.

På kurset gennemgår vi og arbejder med:
• Indledende afdækning af behovet for løsninger
• Afgrænsning og segmentering af målgruppen
• Teori om målgrupper
• Behov og relevans
• Kvalitative metoder i forbindelse med målgruppeanalyse
• Spørgeskemaopbygning
• Personas
• Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Prøveform, 7-trins-skala, Aflevering med gruppeeksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt.
Mundtlig gruppeeksamen varer 30 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).

Eksaminationen sker med baggrund i et såkaldt mini-projekt (projektrapport uden produkt) på 15 sider. Hvis det er en grupperapport er der to ekstra sider pr. gruppemedlem. Det antal gælder for alle medlemmer i gruppen f.eks. vil antallet af sider for en gruppe på fire personer være 15+8 sider  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lene Nielsen Lektor, Linjeleder(ITU) Kursusansvarlig 55
Paul Metelmann Ekstern lektor(ITU) Underviser 45
Kristine Haffgaard Petersen Undervisningsassistent(ITU) Underviser 0