IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Akademisk arbejde og formidling 
Kursusnavn (engelsk):Academic Work and Communication 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:76 
Formelle forudsætninger:Ingen. Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen på DMD. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- karakterisere en videnskabelig problemstilling
- definere videnskabelig metode
- beskrive retoriske normer for argumentation i videnskabelige fællesskaber
- forholde sig analytisk og kritisk til videnskabelige tekster og egne produktioner
- udarbejde et argumenterende essay med udgangspunkt i videnskabelige kilder
- anvende retoriske virkemidler til at argumentere for en faglig pointe i et mundtligt oplæg 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Dette kursus er en akademisk bootcamp, hvor de studerende bliver præsenteret for de principper og det mind-set, der gælder for akademisk arbejde, forskning og videnskabelig formidling på ITU.

Kurset præsenterer de studerende for det akademiske håndværk, som de skal kunne mestre i løbet af deres uddannelse for at klare sig godt i forbindelse med opgaveskrivning, eksamener, faglige oplæg osv.

Kurset er delt op i to spor:

1) Introduktion til akademisk arbejdskultur
Her får de studerende indsigt i de grundlæggende principper for forskning og akademisk arbejde. De studerende bliver trænet i at forholde sig kritisk og diskuterende til f.eks. videnskabelige artikler og forskningsrapporter.

2) Introduktion til akademisk praksis
Her lærer den studerende at anvende de grundlæggende principper for akademisk arbejde til at udforme tekster og mundtlige oplæg med et videnskabeligt indhold.

Konkret vil vi have særligt fokus på at træne de studerende i, hvordan de sikrer sig, at deres fremtidige undersøgelser og opgaver lever op til de særlige kvalitetskriterier for akademisk arbejde og formidling. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

De studerende vil bl.a. gennemføre følgende læringsaktiviteter:
- diskutere principperne for redelig og saglig formidling af videnskab på skrift og i tale
- præsentere et videnskabeligt problem
- analysere videnskabelige tekster
- lave mundtlige fremlæggelser, der demonstrerer den studerendes evne til at anvende de grundlæggende videnskabelige og retoriske begreber i praksis. Kurset er baseret på, at de studerende deltager aktivt i lektioner såvel som øvelsestimer. 

Obligatoriske aktivititer:I løbet af kurset udarbejder og afleverer den studerende selvstændigt tre obligatoriske opgaver. For at kunne blive indstillet til eksamen, skal den studerende have afleveret og bestået de tre obligatoriske opgaver.

1. obligatoriske opgave – et fagligt argumenterende blogindlæg samt tre konstruktive, analyserende blogkommentarer.
Den studerende demonstrerer en praktisk og teoretisk forståelse af, hvordan man arbejder i en akademisk kontekst. Indlægget afleveres elektronisk senest 20. september 2015, kl. 23.59. Blogkommentarerne afleveres elektronisk senest 21. september 2015, kl. 23.59.

2. obligatoriske opgave – en faglig artikel (wikiopslag) samt tre konstruktive, analyserende wikikommentarer. Den studerende demonstrerer en praktisk og teoretisk forståelse af, hvordan man kommunikerer i en akademisk kontekst.
Artiklen afleveres elektronisk senest den 6. oktober 2015, kl. 23.59. Artiklens omfang er 1-2 normalsider. Wikikommentarer afleveres elektronisk senest den 7. oktober 2015, kl. 23.59.

3. obligatoriske opgave – en kort, fagligt funderet mundtlig præsentation (videoklip) samt en konstruktiv, analyserende videokommentar. Den studerende demonstrerer en praktisk og teoretisk forståelse af, hvordan man kommunikerer i en akademisk kontekst.
Opgaven afleveres elektronisk senest den 8. november 2015, kl. 23.59. Den videooptagede og reviderede mundtlige præsentation har en varighed af 1-3 minutter. Kommentarer afleveres elektronisk senest den 9. november 2015, kl. 23.59.

For alle tre obligatoriske opgaver gælder det, at den studerende skal udarbejde og aflevere opgaven individuelt. Hvis den studerende ikke består en obligatorisk opgave i første omgang, kan en ny besvarelse afleveres senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsdato. Hvis denne opgave ej heller bestås, kan den studerende ikke blive indstillet til eksamen.

Ved manglende eller forsinket aflevering pga. sygdom, skal der fremvises lægelig dokumentation 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, external exam)

20 minutters mundtlig eksamen per studerende. Med skriftligt arbejde. Ekstern censur.
Ved afslutningen af kurset afleverer den studerende:
1. Et argumenterende essay, som den studerende skriver ved afslutningen af kurset.

2. Et 1-minuts fagligt oplæg, som er optaget med telefon, tablet eller kamera.

Mundtlig eksamen
Til den mundtlige eksamen bliver den studerende vurderet ud fra kursets læringsmål. Overordnet forløber den mundtlige eksamen således:

• Den studerende analyserer, hvordan han/hun anvender retoriske virkemidler til at argumentere for en faglig pointe i sit 1-minuts mundtlige oplæg.

• Den studerende diskuterer sit akademiske arbejde og sin formidling, som det kommer til udtryk i det argumenterende essay og det mundtlige oplæg.  

Litteratur udover forskningsartikler:Fremgår af uploadet læseplan og pensumliste på kursets hjemmeside. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Steffen Löfvall Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 58
Christina Pontoppidan Ekstern lektor(ITU) Underviser 42
Mathias Stuhaug Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Jimmy Mikkelsen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Victor Bayer Permild Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Rasmus Tyge Haarløv Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0