IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder, DIT 
Kursusnavn (engelsk):Design for Target Groups - Qualitative and Quantitative Methods, DIT 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget kurset "Målgruppeanalyse" på master i Interaktionsdesign

Erfaring med anvendelse af it på brugerniveau 
Læringsmål:Efter kurset skal du som studerende kunne:

Gennemføre en målgruppeanalyse fra A til Z, hvor du skal:
• udføre en indledende segmentering af målgruppen og indsamle baggrundsviden om målgruppen.
• identificere en eller flere metoder til målgruppeanalyse
• planlægge og udføre målgruppeanalyser
• udarbejde designforslag der tager udgangspunkt i modtageren, med fokus på målgruppens forudsætninger, behov og opfattelse af relevans og barrierer i forhold til brug af mediet, softwaren eller funktionaliteten.
• udvælge og bruge relevante teorier og metoder til målgruppeanalysen og designprocessen.
• præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til målgruppeanalysen og forslag til design.
• kunne reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode.
• udføre en målgruppeanalyse i praksis, hvor der indgår analyse af din empiri, samt sammenfatte og kommunikere dine resultater.
• Udarbejde forslag til løsninger på baggrund af din målgruppeanalyse 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Hvordan finder du målgruppen for en ny hjemmeside? Hvem bruger dine apps? Er segmentering kun noget med livsstile?, Hvorfor havde Steve Jobs ikke ret, da han udtalte, at fokusgrupper ikke duer? Hvad er forskellen på en test af brugervenlighed og målgruppeanalyse? Hvordan bruger du personas? Hvilke anbefalinger kan du give til afsenderen eller producenten? Hvordan designer du et koncept, et eller flere produkter på baggrund af din analyse? Hvad er scenarier? Dette er nogle af de spørgsmål du får besvaret på kurset i Målgruppeanalyse.

Kurset ruster dig til at planlægge, udføre målgruppeanalyser og komme med forslag til løsninger, hvor der er fokus på målgruppens behov, når de skal bruge en IT-løsning, så som programmer, hjemmesider, andre teknologiske løsninger, etc..
En stor del af kurset består i at lave en målgruppeanalyse, hvor du i en gruppe skal planlægge og lave en undersøgelse af målgruppen.
I projektet kan du enten lave en målgruppeanalyse inden udvikling af en IT-løsning, eller i samspil med konceptudvikling, afprøvning eller evaluering af en IT-løsning.

Kurset giver overordnet indsigt forløbet af de faser, der er i en målgruppeanalyse og designproces såsom:
- Væsentlige overvejelser ved målgruppeanalyse og design af teoretisk og metodisk karakter
- Praktisk erfaring med målgruppeanalyse ud fra øvelser og deltagelse i et projektforløb
- Desuden lærer du på kurset en række metoder og teknikker, der også kan bruges i andre fag eller på din arbejdsplads.

På kurset gennemgår vi og arbejder med:
- Afgrænsning og segmentering af målgruppen
- Teori om målgrupper
- Forforståelser om målgruppen
- Behov og relevans
- Kommunikationsprocessen fra eksponering til handling
- Diffusion af innovationer i netværk
- Kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med målgruppeanalyse
- Online- og kreative metoder
- Idealtyper, modelbrugere og personas
- Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
- Udformning af anbefalinger, koncepter og produkter på baggrund af målgruppeanalyser
- Kommunikation af målgrupper
- Eksempler på konkrete gennemførte målgruppeanalyser (se mere på kursushjemmesiden). 
Læringsaktiviteter:

Bemærk grundet antallet af tilmeldte er kurset ændret til et forløb med færre undervisningsgange og udvidet vejledning af projekter

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning
Kurset består af 14 kursusgange, der er planlagt sådan, at forelæsningerne veksler med små øvelser. Og tiden i øvelsesgangene bliver brugt på projektet - mest til vejledning, men også til gruppedannelse og arbejde med projektet.
Op til hver kursusgang skal gruppen lave et skriftlige oplæg til vejledningen, der til slut ofte indgår som en del af projektet. Derfor skal du være forberedt på, at du skal bruge tid på at lave de skriftlige oplæg til hver uge udover læsning af kursets pensum.

På kurset indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende projekt (i grupper) på højest 35 sider eksklusiv bilag.
-----

Skemaoplysninger:
Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

Mundtlig gruppeeksamen varer 30 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Paul Metelmann Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100