IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektarbejde og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Project Work and Communication 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:48 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne:

[Gruppe- og projektarbejde]:
• etablere og deltage en gruppekonstitution,
• redegøre for grupperoller (herunder hvordan disse kan påvirke gruppedynamikken),
• beskrive og reflektere over metoder til at arbejde effektivt i grupper og evaluere gruppens arbejde,
• beskrive og reflektere over gruppeproblemer (og egen rolle i en gruppe),
• beskrive og reflektere over forebyggelse og løsning af gruppekonflikter,
• beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret
• projektarbejde',
• skrive en teknisk projektrapport og gøre rede for indhold og form i akademiske termer,
• redegøre for faserne i projektarbejdet,
• beskrive relevante arbejdsdokumenter i projektarbejdet,
• identificere og forklare arbejdsdokumenters rolle og formål i projektarbejdet (ift. organisering, koordinering og fremdrift).

[Formidling og kommunikation]:
• anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe,
• disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition,
• tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde,
• beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling,
• analysere egen non-verbal fremstilling,
• redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget,
• redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter,
• anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

• Gruppe- og projektarbejde: gruppebegrebet, grupperoller, normer, organisering af arbejdet, konfliktresolution, etik, problemorienteret udvikling, litteratursøgning, research, teknisk skriftlighed, rapportskrivning, arbejdsdokumenter.
• Formidling og kommunikation: dispositionsteknik, sproglige virkemidler, stemmebrug og kropssprog, argumentationsteori, feedback-teknikker, målgruppeanalyse og situationelle faktorer.

----
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semster på bacheloruddannelsen i software.
Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor softwareudvikling  
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

12 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, selvstændigt research, gruppearbejde med vejledning og masterclasses med individuel vejledning.
Undervisningen ligger om mandagen og foregår som udgangspunkt som holdundervisning á 4 timer (Hold I formiddage, Hold II eftermiddage) dog med et par længere seminardage for alle i tidsrummet 9-18. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

Mundtlig eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand.  

Litteratur udover forskningsartikler:- Grundbog: "Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists". Third ed. (2008)
Leo Finkelstein. McGraw Hill.
- Kompendier til hhv. projekt og kommunikation. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Henriette Moos Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Mathias Gruttner Ekstern lektor(ITU) Underviser 50