IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektarbejde og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Project Work and Communication 
Semester:Efterår 2018 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne:

[Gruppe- og projektarbejde]:
• etablere og deltage en gruppekonstitution,
• redegøre for grupperoller (herunder hvordan disse kan påvirke gruppedynamikken),
• beskrive og reflektere over metoder til at arbejde effektivt i grupper og evaluere gruppens arbejde,
• beskrive og reflektere over gruppeproblemer (og egen rolle i en gruppe),
• beskrive og reflektere over forebyggelse og løsning af gruppekonflikter,
• beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret projektarbejde',
• skrive en teknisk projektrapport og gøre rede for indhold og form i akademiske termer,
• redegøre for faserne i projektarbejdet,
• beskrive relevante arbejdsdokumenter i projektarbejdet,
• identificere og forklare arbejdsdokumenters rolle og formål i projektarbejdet (ift. organisering, koordinering og fremdrift).

[Formidling og kommunikation]:
• anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe,
• disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition,
• tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde,
• beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling,
• analysere egen non-verbal fremstilling,
• redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget,
• redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter,
• anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette 
Fagligt indhold:• Gruppe- og projektarbejde: Gruppebegrebet, grupperoller, normer, organisering af arbejdet, konfliktresolution, etik, problemorienteret udvikling, litteratursøgning, research, teknisk skriftlighed, rapportskrivning, arbejdsdokumenter.
• Formidling og kommunikation: Dispositionsteknik, sproglige virkemidler, stemmebrug og kropssprog, argumentationsteori, feedback-teknikker, målgruppeanalyse og situationelle faktorer.

----
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i software.
Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor softwareudvikling. 
Læringsaktiviteter:

12 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, selvstændigt research, gruppearbejde med vejledning og masterclasses med individuel vejledning.
Undervisningen ligger om mandagen og foregår som udgangspunkt som holdundervisning á 5 timer (Hold I formiddage, Hold II eftermiddage) dog med et par længere seminardage for alle i tidsrummet 8-18. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. 
Eksamensform og -beskrivelse:X: Eksperimentel eksamensform., (7-scale, external exam)

X: Der skal afleveres et eksamensprojekt udarbejdet i grupper halvvejs i kursusforløbet for at kunne gå til eksamen. Eksamen er en mundtlig eksamen. Du kommer enten til eksamen i projektarbejde eller kommunikation.

Ved projekteksamen vil det være mundtlig eksamen på baggrund af eksamensprojektet og eksamination i relateret pensum. Der gives én samlet karakter for eksamensprojektet og den mundtlige præstation.

Ved kommunikationseksamen gives der én samlet karakter for den mundtlige fremlæggelse af eksamensprojektet og den mundtlige eksamination i pensum.

Den mundtlige eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand.

Reeksamen har samme form som den ordinære eksamen.

Studerende, der ikke afleverer eksamensprojektet kan ikke deltage i den ordinære eksamen og vil blive registreret med et NA (Not approved). For at få adgang til reeksamen skal disse studerende aflevere et projekt. Emnet for projektet besluttes i samarbejde med den kursusansvarlige ved kursets afslutning. Den studerende er ansvarlig for at finde en problemstilling hos en virksomhed, arbejde med problemstillingen og præsentere en løsning i form af en teknisk rapport. Kravene til rapporten er de samme som til det ordinære eksamensprojekt. Der tilbydes ikke projektvejledning i denne periode. Projektet skal udarbejdes i grupper udpeget af den kursusansvarlige. Hvis kun én studerende skriver projekt arbejder han/hun alene. Når projektet er afleveret, kan den studerende deltage i reeksamen.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Gitte Bang Stald Lektor(ITU) Underviser 5
Henriette Moos Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Mathias Gruttner Ekstern lektor(ITU) Underviser 45