IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-strategi og forretningsforståelse (15 ECTS) 
Kursusnavn (engelsk):Understanding Business and IT Strategy (15 ECTS) 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:48 
Formelle forudsætninger:Kun studerende indskrevet på master i It-ledelse i E15 samt studerende på master i It-ledelse startet E14, der mangler både "Forretningsforståelse og forretningsmodeller" og "Strategi og governance" kan følge dette kursus.

NB: ITU tager forbehold for ændringer i alle dele af kurset frem til kursusstart. 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

- beskrive, analysere, diskutere og reflektere over forretningsmodeller og –områder hvori it vurderes at spille en særligt væsentlig rolle i udvikling af virksomheden samt diskutere udviklingsmulighederne herindenfor. Dette med udgangspunkt i kursets litteratur og teorier
- beskrive, analysere, diskutere og reflektere over samarbejdet mellem it og den øvrige organisation, med udgangspunkt i kurset litteratur om Strategi, Governance og Alignment
- reflektere teoretisk over it-organisationens og egen it-lederrolle og kompetencer i relation til nuværende og forventelige fremtidige forretningsmodeller, interaktionsmønstre, strategier og beslutningsstrukturer
- beskrive og opstille nye løsningsmodeller på de problemstillinger og udfordringer, nye forretningsmodeller, interaktionsmodeller og strategier potentielt giver, og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister. 
Fagligt indhold:For at bidrage aktivt til forretningsmæssig værdiskabelse vha. IT er det en forudsætning, at de der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar er bevidste om den organisation som anvender og interagerer med IT. Endvidere er det er forudsætning at vedkommende har forståelse for hvordan IT kan bidrage til udvikling af forretningens processer, til udvikling af nye produkter og services, til nye mulige strategier for organisationen og til nye mulige forretningsmodeller og interaktionsformer med centrale aktører.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for forretningsorganisationen (den øvrige organisation) og IT mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for såvel virksomhedens manøvre rum samt mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til IT organisationen og IT lederens kompetencer, samt behov og mulighed for transformation.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere IT’s nuværende og fremtidige mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage/weekender på fredage og lørdage samt udarbejdelse og aflevering af projektopgave.

Undervisnigen ligger på hhv. fredage og lørdage, hvor der veksles mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner af den teoretiske litteratur i relation til egen praksis.
Sideløbende med og særligt efter sidste undervisningsgang udarbejder de studerende individuelt eller i gruppe en problembaseret projektrapport med udgangspunkt i en it-ledelsesmæssig problemstilling inden for fagets fagområde.

Se TimeEdit for datoer, lokaler mv. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Der laves i grupper af 3-4 studerende en mindre projektrapport på max. 30 sider.

Til besvarelse i projektrapporten stilles 7 spørgsmål inden for fagets pensum og litteratur. De 7 spørgsmål skal besvares med empiri fra de virksomheder de studerende i gruppen har kontakt til.

Projektrapporten adskiller sig fra traditionelle rapporter ved, at der ikke skal laves en særskilt problemformulering, at der ikke skal udarbejdes et metodeafsnit, og at der ikke skal søges og redegøres for litteratur ud over kompendiet i faget.

De studerende får tilknyttet en vejleder til projektet. Der vil primært være vejledning i form af workshops lagt ind i undervisningen. Der ud over er der afsat tid til en enkelt eller to korte vejlednings-sessioner til hver gruppe.

Projektrapporten afleveres inden eksamen. Vejleder og censor læser rapporten inden selve eksamen.

Selve eksamen tager udgangspunkt i projektet og der perspektiveres til det øvrige pensum og varer 30 minutter.

Form of group exam: Mixed exam 2  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Hanne Westh Nicolajsen Lektor, Linjeleder(ITU) Underviser 4
Jason Thatcher Professor(ITU) Underviser 20
Jan Pries-Heje Adjungeret professor(ITU) Kursusansvarlig 60
Jannick Schou Hansen Adjunkt(ITU) Underviser 8