IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital kultur og medier 
Kursusnavn (engelsk):Digital Culture and Media 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:Bachelor i digital design og interaktive teknologier (b-ddit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Ingen ud over de generelle forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• redegøre for hvad kultur er, og hvordan kultur udvikles i samspil med (digitale) medieformer
• beskrive forskellige tilgange til studiet af kultur i en digital kontekst
• identificere og anvende metoder til studiet af digital kultur og digitale kommunikationspraksisser
• beskrive og anvende teorier af relevans for forståelsen af digitale kulturer
• analysere kulturelle praksisser i forbindelse med en konkret undersøgelse af en selvstændigt udvalgt case eller digitalt fænomen, der relaterer sig til digital kultur og mediebrug
• fremlægge og diskutere undersøgelsens resultater med udgangspunkt i den valgte teori, metode og egne empiriske observationer 
Fagligt indhold:Dette kursus har til formål at give de studerende en forståelse af kulturbegrebet og af hvordan den digitale kultur udvikles i et samspil mellem individets behov og ønsker, sociale grupper og sociale normer, og medie og platformsdesign. I forlængelse af dette perspektiv vil vi på kurset også diskutere relationen mellem offline og online kultur(er) og bredere kulturelle tendenser i det globale samfund. Teoretisk trækker kurset på både aktuelle og klassiske teorier om (digitale) medier, kommunikation såvel som på forskningen inden for cultural studies, sociologi og mediesociologi.

Kurset vil blandt andet behandle følgende emneområder:
- introduktion til kulturbegrebet og relationen mellem kommunikation og kultur
- mediernes og medieplatformenes rolle i udviklingen af kultur
- studiet af digital kultur: metodologier og etik
- identitetsdannelse og identitetsarbejde online
- netværkede fællesskaber og sociale formationer
- minoritetskultur, subkultur og modkulturer
- spredningen af kulturelle ider: affekt og virale processer
- internet celebrity kultur og online fandom
- dataficieringen af kulturen? Algoritmerne og det kvantificerede selv.

En væsentlig del af kurset er, at I som studerende i løbet af kurset på gruppebasis skal udføre et empirisk studie af et digitalt kulturelt fænomen eller praksis, som I finder interessant. På denne måde får I mulighed for at teste både teori og metode i praksis, og de empiriske fund fra studiet vil følgende indgå i kursets eksamensopgave. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Der vil i forelæsningerne indgå læringsaktiviteter i form af små øvelser, der inddrager de studerende aktivt i undervisningen.
Der vil i øvelsen blive arbejdet i praksis med dataindsamlingsmetoder med vægt på kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse og interviews. Herudover arbejdes der i øvelserne med peer-grading og træning af det akademiske håndværk.

Sideløbende med forelæsningerne skal de studerende på gruppebasis selv vælge et aktuelt digitalt kulturelt fænomen eller praksis, som de laver en empirisk undersøgelse af (=en ”case”). Udvælgelsen skal ske ud fra en forudgående afgrænsning af et problemområde og et relevant fokus i relation til kurset. Der udarbejdes i forbindelse med øvelserne et design for studiet af casen, og efterfølgende præsenteres casens fund på et miniseminar, hvor de studerende giver hinanden aktiv feedback. Casen og undersøgelsesdesignet skal beskrives i de obligatoriske afleveringer, der placeres i løbet af kurset. 

Obligatoriske aktivititer:Aflevering af 3 korte skriftlige produkter.
Deltagelse i kursusseminardagen. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamensopgaven er en individuel skriftlig opgave på 8-10 sider (max. 4500 ord)  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lisbeth Klastrup Lektor(ITU) Kursusansvarlig 60
Kristian Møller Postdoc(ITU) Underviser 40
Sarah Kofoed Brejnrod Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0
Marie-Louise Alexius Sørensen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0