IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Global it 
Kursusnavn (engelsk):Global IT 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Dette er et specielt forløb tilrettelagt for de DDK studerende, som mangler faget 
Læringsmål:- Udvælge og anvende centrale teorier om globalisering i en Digital Design og Kommunikation kontekst.
- Reflektere over globaliseringens udfordringer og muligheder ud fra praktiske case eksempler.
- Kombinere teoretiske indsigter med konkrete globale sammenhænge og præsentere analyser, undersøgelser og/eller løsninger
- Diskutere globaliseringens muligheder og begrænsninger i relation til digitale designs og kommunikations sammenhænge. 
Fagligt indhold:Dette er et specielt forløb tilrettelagt for de DDK studerende, som mangler faget

Global it er et obligatorisk fag (7,5 ECTS) på DDK. Studieordningens paragraf 18 lyder: “The module focuses on interaction, culture and societal change processes from a global digital perspective in theory and practice.”

I kurset introducerer vi globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring, og om, hvordan IT på forskellig vis indvirker på globale processer i forhold til for eksempel magtforhold, kulturelle forandringsprocesser og digitalt medborgerskab.
I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med tre forskellige temaer og cases, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne arbejder med cases, hvor man skal analysere konkrete problemstillinger og eventuelt kan designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. 
Læringsaktiviteter:

14 ugers forløb bestående af online forelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejde, feedback og øvelser.

Kursets online lektioner introducerer centrale teorier og perspektiver, samt tre temaer. I forbindelse med de tre temaer introduceres en eller flere cases, som de studerende tager udgangspunkt i ift de obligatoriske opgaver. Til hvert tematisk forløb hører der online forelæsninger, diskussion i plenum, gruppearbejde, skriftlig vejledning, aflevering af en obligatorisk opgave, skriftlig feedback til grupperne samt feedback i plenum.
Alt, hvad der produceres ifm de tre obligatoriske aktiviteter, må genbruges i den endelige eksamensopgave. . 

Obligatoriske aktivititer:På grund af kursets særlige for, er følgende aktiviteter obligatoriske.
- Deltagelse i fire plenummøder, jf. tidsplan, der udsendes medio januar..
- Aktiv deltagelse i udarbejdelse af tre obligatoriske opgaver ifm de tre temaer.
- Individuel vejledning. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Hver studerende vælger én af de tre obligatoriske opgaver som udgangspunkt for en skriftlig aflevering, der kan anskueliggøre, at den studerende opfylder læringsmålene. Hver opgave må højst fylde 28.800 enheder (inklusive tegn og mellemrum = 12 sider) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer. Udformningen af opgaven samt krav til referencer præsenteres i forbindelse med undervisningen.

Ved sygeeksamen og re-eksamen arbejder den studerende som ved almindelig eksamen med en opgave valgt blandt de obligatoriske opgaver og afleverer en opgave på højst 28.800 enheder (inklusive tegn og mellemrum = 12 sider) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Gitte Bang Stald Lektor(ITU) Kursusansvarlig 100