IT-Universitetet i København mit.ITU
Skift kodeord   English    Printervenlig
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Social software: Design og implementering  Help
Kursusnavn (engelsk):Social Software: design and implementation  Help
Semester:Efterår 2007  Help
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk)  Help
Omfang i ECTS:15,00  Help
Kursussprog:Dansk  Help
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk  Help
Min. antal deltagere:12  Help
Forventet antal deltagere:20  Help
Maks. antal deltagere:40  Help
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau. Studerende forventes at have kendskab til digital kultur, digitale medier, konceptudvikling, interaktionsdesign, samt erfaring med udvikling og implementering af webteknologi herunder programmering. Desuden forudsættes et vist forudgående praktisk/teoretisk kendskab til social medieteknologier som f.eks. webblogs, delingstjenester, samt social brug af mobile teknologier.

Kurset vil være specielt relevant for studerende der vil arbejde både teoretisk og praktisk med digital kultur, IT- og medier, og interaktionsdesign.

Der forventes aktiv deltagelse i alle kursets elementer forberedelse, oplæg, diskussioner, øvelser osv. 
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. Help
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende have arbejdet praktisk, analytisk og teoretisk med et eller flere konkrete "social software" koncepter fra idé til implementering. Den studerende forventes til eksamen at:

* Have identificeret en problemstilling eller dynamik og adresseret det med et design.
* På et akademisk niveau at kunne redegøre for og reflektere over egen designproces fra idé til implementering.
* Have arbejdet med viden om og analyse af sociale problematik og dynamik.
* Have arbejdet bevidst brugercentreret og metodisk undersøgende med design
* Kunne diskutere, tematisere og perspektivere fænomener indenfor social software i forhold til computer-medieret kommunikation og digital kultur generelt.
* Kunne identificere væsentlige problemer/spørgsmål ved fænomener omkring social software, og vælge en relevant metode for undersøgelsen og konstruere et originalt forskningsprojekt.
* vise et operationel kendskab til og vise overblik over de tekniske aspekter indenfor social software.
* At kunne perspektivere brugen af og udviklingen fænomener indenfor social software i en bredere kulturel og historisk kontekst.  Help
Fagligt indhold:MySpace.com, Flickr.com, Del.icio.us, Plazes.com, Last.fm, digg.com, Wikipedia.org, Youtube.com, Facebook.com, Second life, Beta, blogging, tagging, metadata, moblogging, AJAX, RSS, podcasting, mashups, folksonomier etc. etc. I løbet af de seneste år har vi på internettet set en udvikling af "succesfulde" brugerdrevne og sociale web 2.0 applikationer, der sammen med den sideløbende brede udbredelse af mobile teknologier, kan indrammes som fremkomsten af social software.

Disse sociale teknologier er kendetegnet ved ikke kun at kunne bruges til at "mediere" sociale aktivitet. Men at brugerne også er deltagere i og medskabere af indhold, og at udviklingen af applikationer således ofte skabes på baggrund af brugernes udvikling. Det interessante ved social software er den måde applikationer og tjenester potentielt set kan igangsætte og fastholde (både store og små) sociale netværk, f.eks. i kollaborative fællesskab. Det social bliver her en helt central "motor" for den måde informationer og data udvælges, deles og forædles.

Det sociale skal således forstås som interaktion mellem brugere i den bredest mulige forstand. Med udgangspunktet i virksomme sociale netværk, opstår der også muligheder for at skabe nye former for kontekstuelle og situationsbestemte information og applikationer.
Social software kan således ses som en genindlejring af hverdagslivet i forhold til teknologien. Social sofware kan altså ses som teknologier der kan hjælpe til produktionen af en meningsfuld kontekst hos os, der hvor vi er.

Den sociale kontekst bruges centralt i social software applikationer til at skabe netværk hvor brugere sammen producere viden, at dele oplevelser, og til at handle uden om traditionelle hierarkiske forretnings- og magtstrukturer. Modsat den tidligere dominerende idé om cyberspace som et kropsligt og tidsligt forsvindingspunkt handler social software om os lige her og nu.

Med fremkomsten af det sociale som central infrastruktur for medier og teknologiers fremdrift har det digital design fået en række nye udfordringer og muligheder, som på den ene side skubber enkelte brugerne ind i centrum, men samtidig også skal ses som noget større end den enkelte. Det er den centrale udfordring, at forstå den emergente dynamik der opstår mellem den enkelte og de mange.

På kurset vil vi forsøge at undersøge, forstå og analysere en række fænomener omkring social software nærmere. Hvad er det særlige ved socialt software? Hvad er det sociale i software?

Kurset vil præsenterer cases, teorier og analyser og forsøge at komme nærmere de fænomener der har skabt og i øjeblikket præger området social software, sociale medier, design af deltagelsesplatforme og er således også en udforskning af web 2.0 begrebet.

Vi vil ved at forholde os kritisk, afprøvende og undersøgende til fænomenet forsøge at konceptualisere design af sociale software løsninger og arbejde med konkret at implementere disse. Kurset vil således blive tilrettelagt med et praktisk sigte. De studerende skal arbejde med udvikling og implementering af koncepter til løsninger med udgangspunkt i analyse af og teorier om social software.  Help
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

---------------------------------
I intro-ugen er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week the course time table is changed:
Link to the time table
---------------------------------

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Social it, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag
  Help

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Som en del af dette kursus forventes du at skrive et større projekt sideløbende med undervisningen. Vejledning foregår i forbindelse med undervisningen og der kan blive tale om undervisningsgange afsat til vejledning eller projektskrivning. Projektet har et omfang svarende til 7,5 ECTS og skal afleveres senest den 19. december 2007 på Eksamenskontoret inden kl. 15.00 Den efterfølgende mundtlige kursuseksamen vil normalt tage udgangspunkt i projektet.

You¿re expected to write a fair-sized project as part of this course while you attend classes. Supervision will take place in relation to teaching, and some classes could even be reserved to project writing and supervision only. The project size corresponds to 7.5 ECTS and must be handed in by December 19 at the Exam Office no later than 3 PM. The project will normally serve as starting point at the following oral exam.   Help

Litteratur udover forskningsartikler:Se kursushjemmeside.
See course homepage.  Help
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Morten Gade Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Niels Mølbjerg Lund Pedersen Ekstern lektor(ITU) Underviser 50

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 2A18
Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A18
Torsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 2A18
Torsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-01-22 Kontakt underviser for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A20
2008-01-23 Kontakt underviser for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A20


 

Webmaster
2019-05-22