IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Business IT Alignment 
Kursusnavn (engelsk):Business IT Alignment 
Semester:Efterår 2009 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til:
 • forretning og ledelse (fx gennem kurset Forretning og ledelse, HD eller HA)
 • systemudvikling (deltaget i praktisk systemudvikling) og
 • projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurset It-projektledelse).
   
Læringsmål:Den dynamik som digitaliseringen af virksomhedens processer og produkter skaber, rummer muligheder og udfordringer. Du skal som leder kunne bidrage til at din organisation ser og udnytter nye muligheder for at skabe værdi for brugere og kunder. Det forudsætter bl.a. at de interne styrings- og beslutningsmekanismer fungerer hensigtsmæssigt.

Dette kursus handler om at skabe forretningsmæssig værdi for virksomheder og organisationer gennem innovation og governance.

Alignment handler om at løse den udfordring som langt de fleste organisationer har med at skabe samspil og samklang mellem på den ene side forretnings-/procesudvikling og kundebehov og på den anden side et komplekst it-miljø bestående af infrastruktur, arkitektur, organisation og ikke mindst et omfattende investeringsbehov.

Som leder skal du kunne skabe radikale ændringer og det kræver at du ved hvordan du igangsætter og driver innovative processer. Det vil være en forventning at du som it-leder kan bidrage til at identificere de muligheder som digitaliseringen bredt set åbner for din organisation. Du skal være i stand til at lede, eller indgå i en proces der systematisk identificere, afdækker og udvikler nye værdiskabende muligheder.

It-governance handler om ledelse af it gennem veldefinerede organisatoriske strukturer, processer og kommunikation. At mestre it-governance er ofte den mest afgørende enkeltfaktor for at kunne skabe forretningsmæssig værdi af it. Hvor innovation bidrager til nyskabelser sikrer it-governance at gevinsterne hentes hjem.

Kurset har til formål at sætte de studerende i stand til at anvende centrale teorier og modeller inden for innovation og governance på de praktiske problemstillinger indenfor alignment, som man som leder vil stå overfor når målet er at skabe ny værdi.

Konkrete indlæringsmål
Kursets 2 overordnede målsætninger:

Innovationssporet: Du skal kunne designe og lede en proces skal bidrage til at skabe ny innovative løsninger, og forstå implikationerne af at ville sætte innovation på organisationens dagsorden.

Konkrete delmål
 • Kende og forstå baggrunden for den aktuelle innovations agenda i offentlige og private organisationer.
 • Have en klar forståelse af hvad værdibegrebet dækker over i forretningssammenhæng
 • Kendskab til forskellige typer af innovation
 • Kunne arbejde systematisk med at udvikle muligheder til forretningsrelevante ideer
 • Kende og beherske NABC metoden
 • Have en forståelse for sammenhæng mellem behovskortlægning og ideudvikling
 • Kunne forstå de organisatoriske udfordringer i forbindelse med ledelse af innovationsprocesser og kunne anvende kreative teknikker til at fremme innovationsprocessen.
IT-governancesporet: Du skal kunne fastlægge den rette IT-styringsform og designe tilhørende IT-styringsmekanismer som understøtter virksomhedens forretningsstrategi og måde at skabe værdi på.

Konkrete delmål
 • Kende forskellen på IT-governance, IT-management, IT-ledelse og tilsvarende familiære begreber
 • Kende til hvordan forskellige værdipositioneringer i markedet skaber forskellige kulturer og skal understøttes med der til hørende styringsformer
 • Kende forskellige ledelsesprincippers betydning for IT-governance
 • Beherske og aktivt kunne anvende governancemodellerne arrangement matrix og governance design framework
 • Kunne anvende styringsmæssige arketyper til at identificere styringsmæssige udfordringer i en virkelig organisation og efterfølgende kunne vælge den optimale styringsform til organisationen
 • Have et generelt kendskab til forskellige metoder til måling af den forretningsmæssige værdi af virksomhedens it og modenheden af IT-governance.
 • Have et generelt kendskab til modenhed og udbredelse af IT governance i Danmark, der kan anvendes som baggrund for konkrete benchmarkinger
Samlet set vil du ved kursets afslutning kunne anvende governance og innovations modeller til at skabe en sammenhæng mellem identifikation og udvikling af nye forretningsmuligheder og intern styring og implementering. Et sammenhængende alligment for value creation.  
Fagligt indhold:Kurset handler om at skabe alignment mellem forretning og IT med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi.
Det detaljerede faglige indhold af kurset omfatter:
 • Forståelse af problematikkerne alignment og value creation
 • Innovationsledelse - proces og værktøjer
 • Værdiskabelse
 • Innovations strategi
 • Introduktion til corporate governance og it-governance.
 • Governance strukturer og processer
 • Implementering af governance mekanismer
 • IT-Governance i praksis
Et kursus om innovation og it-governance bliver let meget teoretisk. Derfor vil en væsentlig del af kurset tage udgangspunkt i arbejde med modeller og teorier i de virksomheder, hvor deltagerne arbejder. Man kan dog godt deltage i kurset uden at arbejde med innovation og it-governance til dagligt. Men så kræver kursets form, at man selv finder en konkret virksomhed, hvor man kan følge it-arbejdet. Eksamensopgaven kan betragtes som en "svendeprøve" i at anvende modeller og anbefalinger i praksis.

----

Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i It-ledelse og strategi

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Softwarekonstruktion.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i Softwarekonstruktion
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Gennemgang af teori, øvelser, eksamensprojekt i en virksomhed samt inddragelse af gæsteforelæsere.

-------------------------------------


Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Intern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:"IT Governance". Weill, Peter & Jeanne W. Ross (2004). Harvard Business School Press.
"Innovation The 5 disciplines for creating what customers want", Curtis R Carlson and William W Wilmot,

"The Innovators Dilemma", Clayton M. Christensen,

Diverse artikler. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Randi Markussen Gæsteprofessor(ITU) Underviser 50
Benjamin Funder Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU Auditorium 3 (2A56)
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU Auditorium 3 (2A56)

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2009-12-16 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2010-01-19 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2010-01-20 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2010-01-21 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12